X

Odczyt inflacji PPI podbił notowania dolara

wczoraj - 17:06 | Żródło: bossafx.pl
autor: Marek Rogalski

2017.10.12, godz: 17:06

Inflacja w cenach producentów (PPI) nieraz wyprzedza tendencję w cenach konsumenta (CPI), jeżeli dobra koniunktura pozwala na przerzucenie wyższych kosztów na końcowego odbiorcę. Dlatego jej odczyty z racji ogromnych oczekiwań, co do odbicia CPI, zaczynają budzić większe emocje. Opublikowane dzisiaj o godz. 14:30 dane wypadły dobrze (0,4 proc. m/m i 2,6 proc. r/r), a nawet dość dobrze, jeżeli spojrzymy na szacunki bazowe, które pobiły oczekiwania (wzrost o 0,4 proc. m/m i 2,2 proc. r/r). Wprawdzie kluczowe dla dolara pozostają jutrzejsze odczyty CPI, oraz sprzedaży detalicznej za wrzesień, ale sentyment do tej waluty po jej ostatniej przecenie zaczyna powracać.

Z walut G-10 amerykańska waluta najbardziej zyskuje dzisiaj w relacjach USD/SEK i GBP/USD, które były już omawiane. Na drugim biegunie pozostają przytaczane rano waluty Antypodów (AUD/USD i NZD/USD). Pośrodku stawki jest USD/JP – tu jen lekko zyskuje wobec dolara, oraz EUR/USD – tu z kolei delikatnie słabsze jest euro. 

Z technicznego punktu widzenia na EUR/USD mamy wspominaną rano próbę zejścia poniżej 1,1844, chociaż wiarygodność tego typu sygnału byłaby ograniczona przez ryzyko podbicia zmienności przed jutrzejszymi danymi o godz. 14:30.

 

 EURUSDDaily.png

Wykres dzienny EUR/USD

 

Z kolei przy USD/JPY widać wzmocnienie znaczenia strefy wsparcia 111,75-112,08, chociaż uwagi dotyczące zmienności będą tu analogiczne, jak przy EUR/USD. Negatywnym sygnałem jest natomiast utrzymywanie się poniżej poziomu 113,00.

 

 USDJPYDaily.png

Wykres dzienny USD/JPY  

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.
DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.). Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.


Możliwość komentowania jest wyłączona.

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

    - analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,
    - moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,
    - aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,
    - narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium


Innowacyjna Gospodarka Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość
PARP

PARTNERZY SERWISU