X

Obniżka prognoz produkcji ropy naftowej w USA

13 września 2017 - 10:41 | Żródło: bossafx.pl
autor: Dorota Sierakowska

2017.09.13, godz: 10:41

Początek tygodnia na rynku ropy naftowej jest okresem delikatnej zwyżki notowań. Cena ropy WTI w Stanach Zjednoczonych przekroczyła poziom 48 USD za baryłkę, jednak nieznacznie i już dzisiaj rano delikatnie osuwa się w dół, co sugeruje słabnącą stronę popytową i możliwość powrotu do zniżek w krótkoterminowej perspektywie.

Wczorajszy dzień był obfity w dane fundamentalne z rynku ropy naftowej. W swoim cotygodniowym raporcie, Amerykański Instytut Paliw podał, że w minionym tygodniu zapasy ropy naftowej w USA wzrosły o 6,2 mln baryłek, czyli o więcej niż oczekiwano (około 4 mln baryłek). Niemniej, uwagę inwestorów przyciągnęły wczoraj przede wszystkim ważne raporty miesięczne.

Pierwszy z nich został zaprezentowany przez amerykański Departament Energii (DoE), a dokładniej funkcjonującą w jego strukturach Energy Information Administration (EIA). Według departamentu, w całym 2017 r. produkcja ropy naftowej w USA wzrośnie o 400 tys. baryłek dziennie do poziomu 9,25 mln baryłek dziennie. To obniżka prognoz w stosunku do prognozy z ubiegłego miesiąca, która zakładała wzrost o 500 tys. baryłek dziennie – i ma ona w dużej mierze związek z niedawnym uderzeniem huraganu Harvey, który krótkoterminowo wstrząsnął amerykańskim rynkiem naftowym. Z kolei w 2018 r. EIA zakłada wzrost produkcji ropy naftowej w USA o 590 tys. baryłek dziennie (wobec poprzedniej prognozy na poziomie 560 tys. baryłek dziennie). Niemniej, ostateczna prognozowana wielkość produkcji, wynosząca 9,84 mln baryłek dziennie, jest niższa od tej z ubiegłego miesiąca ze względu na rewizję w dół tegorocznych prognoz.

Obniżka prognoz produkcji sprzyjała kupującym na rynku ropy naftowej. Pozytywny ton miał również drugi duży, comiesięczny raport opublikowany wczoraj przez OPEC. W publikacji tej kartel podwyższył bowiem prognozy popytu na swoją ropę naftową o 400 tys. baryłek do poziomu 32,83 mln baryłek. Jednocześnie, kartel utrzymał retorykę prognozy spadku globalnych zapasów ropy naftowej ze względu na zwiększoną konsumpcję tego surowca.

 FOILDaily_13.09.png

Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne 

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.
DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.). Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.


Możliwość komentowania jest wyłączona.

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

    - analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,
    - moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,
    - aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,
    - narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium


Innowacyjna Gospodarka Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość
PARP

PARTNERZY SERWISU